ReadyPlanet.com
dot
About Us

บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2534 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมระบบ โดยจะครอบคลุมตั้งแต่งานสำรวจ, ออกแบบ, ปรับปรุง, ควบคุมการก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำดีและบำบัดน้ำเสีย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ, โรงพยาบาล, โรงแรม, อาคารสูง หรือโครงการในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการทดสอบเดินระบบ (Commissioning) และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายหลังการติดตั้ง จนสามารถที่จะทำหน้าที่ควบคุม ดูแลระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการรับเหมางานระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร ได้แก่ ระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น ตลอดจนการหาช่องทางในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า พลังงาน การประหยัดพลังงาน และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวม 50 ล้านบาท มีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 70 ราย มีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน และในอนาคต บริษัทฯ มีแผนงานที่จะกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปสู่บุคคลภายนอก เพื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเตรียมการในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

นโยบายการประกอบธุรกิจ

  • รับดำเนินโครงการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าให้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของลูกค้า และด้วยความเป็นธรรม ทั้งทางด้านคุณภาพ ราคา และความมั่นใจในการบริการ ทั้งในระหว่างรับประกันผลงาน และหลังรับประกันผลงาน
  • สรรหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี พัฒนาบริการของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานสากล และทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งให้สามารถสนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสต่างๆ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ให้เกิดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งความก้าวหน้าและสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสม
     

Guarantee Engineering Company Limited is a Thai engineering company registered since 1991. We have been providing engineering & consulting services in designing, supplying / manufacturing, installing, and commissioning of sanitary, electrical, HVAC, water & wastewater treatment systems, and energy conservation for 14 years.

We are also a contractor for construction works providing comprehensive turn-key facilities for the process design, manufacture, supply and commissioning for municipal / industrial water & wastewater treatment systems. Our designs are based on the most up-to-date technology.

Our major products are Heat Pump, Heat Pipe, Surface Aerator, Sludge Scraper, Mixer and Flocculator, Pressure Filter, Package Treatment Plant and Fabrication Work.

  dot
ข้อมูลประจำวัน
dot
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletราคาขายปลีกน้ำมัน
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
bulletสรุปสภาวะตลาดหุ้นไทย
dot
ข่าวประจำวัน
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletสำนักข่าว BBC
bulletสำนักข่าว CNN
dot
สถาบัน/สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
bulletสภาวิศวกร
bulletสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
bulletสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bulletกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
bulletสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Guarantee Engineering Company Limited
450/10 Soi Phaholyothin 35, Phaholyothin Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. +66 (0) 2939-6369, Fax. +66 (0) 2511-1033
e-mail : guarantee@pacific.net.th